Rezerwaty przyrody

Ustawa o ochronie przyrody określa obiekty i obszary podlegające prawnej ochronie i zalicza je do tzw. form ochrony przyrody. W myśl ustawy formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu jest terenem prawnie chronionym ze względu na wyróżniające się krajobrazy, zróżnicowane środowisko naturalne, wartościowe i atrakcyjne pod wieloma względami

Obszary Natura 2000

Specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) - Pojezierze Gnieźnieńskie

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Gołąbki znajdują się obecnie 32 pomniki przyrody

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to jedna z prawnych form ochrony przyrody