Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu jest terenem prawnie chronionym ze względu na wyróżniające się krajobrazy, zróżnicowane środowisko naturalne, wartościowe i atrakcyjne pod wieloma względami

Obszar chronionego krajobrazu jest terenem z wyróżniającymi się krajobrazami, o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i  wypoczynkiem lub też istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. Obejmując ochroną cenne z przyrodniczego punktu widzenia tereny, pełnią one rolę ekologicznego łącznika pomiędzy wszystkimi formami przyrody, układając się w system obszarów chronionych. Ograniczenia gospodarowania na tych obszarach dotyczą głównie tych form, które są zagrożeniem dla stałości przyrody. Utworzenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały Sejmiku Województwa po uprzednim uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. W Nadleśnictwie znajdują się dwa takie obszary:

1)       Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior  Żnińskich

2)       Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich

 Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Bydgoskiego nr 9/91 z dnia 14 czerwca 1991 roku (D.U. Woj. Bydgoskiego nr 17, poz. 127). Ponowne odniesienie się do nazwy, położenia, opisu granic a także ustaleń dotyczących czynnej ochrony ekosystemów obszaru chronionego krajobrazu znalazło się w Uchwale nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011roku (załącznik nr 22). Obszar ten obejmuje dwa systemy jezior, usytuowanych w granicach Pojezierza Gnieźnieńskiego i Żnińskiego, różniących się zasadniczo fizjonomią. Rynnę zachodnią, z jeziorami Dużym i Małym Żnińskim, Weneckim, Biskupińskim i Gąsawskim charakteryzują płaskie brzegi i niski stopień lesistości. Zaś rynną wschodnią – głębsze wcięcie rynny, zdecydowanie wyższa lesistość brzegów, a co za tym idzie większe walory krajobrazowe i przydatność dla wypoczynku. Największe jest jezioro Ostrowieckie (159,6 ha), charakteryzuje się wyższym stopniem lesistości brzegów, głębszym wcięciem i wyższymi walorami krajobrazowymi oraz przydatnością do wypoczynku. Część obszaru w rejonie Szczepankowa i Szczepanowa położona jest na terenie powiatu mogileńskiego. Zachodnia rynna spełnia rolę obszaru do ochrony ze względów kulturowo - historycznych (Biskupin, Gąsawa, Wenecja, Żnin). W obszarze chronionego krajobrazu znajduje się fragment miasta Żnin stanowiący integralną część rynny jeziornej. Cały obszar zajmuje powierzchnię około 9,017 ha, zaś w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gołąbki znajduje się jego zasadnicza część. Powierzchnia całego obszaru wynosi 3823,11 ha.

 Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Bydgoskiego nr 9/91 z dnia 14 czerwca 1991 roku (D.U. Woj. Bydgoskiego nr 17, poz. 127), W 2005 roku ustanowiono odnoszące się do ww. obszaru chronionego krajobrazu, Rozporządzenie nr 11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (D.U. Woj. Kuj.- Pom. nr 72, poz.1375). Ponowne odniesienie się do nazwy, położenia, opisu granic a tak ustaleń dotyczących czynnej ochrony ekosystemów obszaru chronionego krajobrazu znalazło się w uchwale nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.03.2011roku (zał. nr 22). Obszar ten obejmuje ciąg jezior rynnowych z największymi: Rogowskim, Zioło i Wolskim. Zajmują one dużą powierzchnię, w tym dwa największe: Rogowskie - 285,3 ha i Zioło - 248,7 ha. Jeziora wraz z kompleksami leśnymi pełnią ważne funkcje regulatorów stosunków wodnych i warunków klimatycznych (głównie wietrznych, termicznych i wilgotnościowych) w rolniczym krajobrazie Pojezierzy Wielkopolskich. Ponadto odgrywają zasadniczą rolę ekologiczną jako ostoja wielu gatunków roślin i zwierząt. Cały obszar zajmuje powierzchnią 1,700 ha (wg rozporządzenia), natomiast jego powierzchnia na terenie Nadleśnictwa Gołąbki wynosi 413,64 ha.

 Ustalenia czynnej ochrony ekosystemów dla OChK „Jezior Rogowskich" oraz „Jezior Żnińskich" dotyczą: zachowania różnorodności biologicznej siedlisk, ochrony zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej, prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, zwiększenia lesistości, szczególnie na terenach porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe a także sprzyjaniu tworzenia zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej, tworzeniu i utrzymywaniu leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków. Na obszarze OChK zakazuje się:

1)   zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2)   realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływania na środowisko;

3)   likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4)  likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - błotnych.