Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Gołąbki, adres siedziby: 88-420 Rogowo, Gołąbki 5.

Biuro Nadleśnictwa mieści się na terenie zarządzanym przez LP, w jednym  budynku administracyjnym. Budynek wolnostojący składa się z jednego obiektu piętrowego, wraz  zapleczem gospodarczym.

Budynek posiada 2 kondygnacje użytkowe, może tu przebywać ok. 50 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00. W okresie pandemii koronawirusa dostęp interesantów jest ograniczony wg zamieszczonych informacji.

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony parkingu. Wyjście usytuowane jest na poziomie dwóch schodków przed drzwiami bocznymi. Wejścia techniczne (od strony pomnika oraz od zamieszkałej osady), są niedostępne dla osób nieuprawnionych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed budynkiem. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do biura znajduje się pochylnia/podjazd dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe wejścia nie posiadają takich udogodnień. W celu załatwienia formalności w okresie pandemii użyć dzwonka celem powiadomienia dyżurnego pracownika, uzyskać niezbędne informacje, zarejestrować się celem załatwienia sprawy. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie parteru. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższych poziomach.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na różnych poziomach przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, są oznaczenia piktogramy w celu ułatwienia poruszania się na wypadek zagrożeń. Nie ma oznaczeń dźwiękowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Po budynku można poruszać się z asystującym psem opiekunem. W biurze nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia sprawy, bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny pod numerem: +48 52 30 24 911 lub e-mailowo na adres: golabki@torun.lasy.gov.pl