Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwaty przyrody

Ustawa o ochronie przyrody określa obiekty i obszary podlegające prawnej ochronie i zalicza je do tzw. form ochrony przyrody. W myśl ustawy formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gołąbki znajdują się trzy zatwierdzone rezerwaty przyrody, a ich krótka charakterystyka przedstawia się następująco:

· Rezerwat „Mięcierzyn" - rezerwat o powierzchni ogólnej 53,24 ha. Cały rezerwat znajduje się na gruntach Nadleśnictwa Gołąbki. Utworzony na podstawie Zarządzenia MOŚZNiL z dnia 14.06.1996 r. (MP nr 37, poz. 374). Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Zarządzenie nr 0210/22/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. (D.U. Woj. Kuj.-Pom. poz.1799). Celem ochrony rezerwatu jest utrzymanie mozaiki zbiorowisk żyznej buczyny niżowej Galio Odorati-Fagateum oraz grądu środkowoeuropejskiego Galio Carpinetum wraz z zachodzącymi w nich procesami ekologicznymi. Rezerwat ten posiada aktualny Plan Ochrony Rezerwatu (Zarządzenie Nr 0210/23/2012 Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r).

· Rezerwat „Źródła Gąsawki" – rezerwat o powierzchni ogólnej 12,88 ha. Cały rezerwat znajduje się na gruntach Nadleśnictwa Gołąbki. Utworzony na podstawie Rozporządzenia nr 275/01 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2001r. (D.U. Woj. Kuj.-Pom. nr 80 poz. 1573). Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych , źródeł rzeki Gąsawki. Rezerwat ten nie posiada Planu Ochrony Rezerwatu. Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, z dnia 14 kwietnia 2014r. zostały ustanowione zadania ochronne dla ww. rezerwatu na okres trzech lat.

· Rezerwat „Mierucinek" – rezerwat o powierzchni ogólnej 29,53 ha. Cały rezerwat znajduje si_ na gruntach Nadleśnictwa Gołąbki. Utworzony na podstawie Zarządzenia MOŚZNiL z dnia 11 grudnia 1995r. (M.P. nr 5, poz. 47). Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Zarządzenie nr 0210/14/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. (D.U. Woj. Kuj.-Pom. poz.1791). Celem ochrony rezerwatu jest przywracanie naturalnych cech zespołu grądu Środkowoeuropejskiego Galio Sylvatici- Carpinetum. Rezerwat ten posiada aktualny Plan Ochrony Rezerwatu (Zarządzenie nr 0210/15/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r).

Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, dotychczas istniejący rezerwat przyrody „Długi Bród", został zlikwidowany zarządzeniem z dnia 12 marca 2014roku (D.U. woj. kuj.-pom. poz. 849 z 2014r). Na obszarze byłego ww. rezerwatu ustanowiony został użytek ekologiczny „Długi Bród" Uchwałą Rady Gminy Rogowo nr XXVII/195/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku.