Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu jest działem, gałęzią gospodarki leśnej zajmującym się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci:

 • drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
 • produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.

Użytkowanie lasu należy również rozpatrywać jako dyscyplinę naukową traktującą nie tylko o użytkach leśnych, ale i służącą zaspokajania potrzeb społecznych.

Użytkowanie lasu zajmuje się przede wszystkim sposobami i organizacją pozyskiwania drewna i innych płodów leśnych oraz narzędziami do tego służącymi, ich budową i techniką posługiwania się nimi. Podstawą do opanowania tej dziedziny wiedzy jest nauka o drewnie.

Drewno jako ekologiczny surowiec ma swoje przeznaczenie, wymiary i wymogi jakościowe. Do odbiorców trafia w postaci określonych sortymentów o walorach handlowych zgodnych z krajowymi normami: https://player.vimeo.com/video/292688679

Ze względu na rodzaj użytków leśnych użytkowanie lasu dzieli się na:

 • główne (dotyczące pozyskania i wykorzystania surowca drzewnego),
 • uboczne (dotyczące pozyskania i wykorzystania innych użytków niedrzewnych, m.in. owoców, grzybów, żywicy).

W skład użytkowania lasu wchodzą takie dziedziny wiedzy jak:

 • nauka o drewnie,
 • pozyskiwanie drewna,
 • planowanie cięć,
 • szacunek brakarski,
 • wniosek cięć,
 • transport leśny,
 • składnice drewna,
 • konserwacja drewna w lesie i na składnicach,
 • uboczne użytkowanie lasu,
 • przerób drewna.

Załączony film prezentuje matody pomiaru miąższości drzewa stojącego: https://player.vimeo.com/video/271632275

Głównym produktem, dostarczanym przez lasy, jest oczywiście drewno. Roczne pozyskanie w Nadleśnictwie Gołąbki, osiąga poziom ok. 74 tys. m3. Ok. 52,2% drewna pochodził z cięć rębnych, natomiast 47,8% - z cięć pielęgnacyjnych (tzw. przedrębnych), czyli prowadzonych w drzewostanach, które nie osiągnęły jeszcze wieku rębności. Ogółem w ramach cięć rębnych pozyskuje się rokrocznie ok. 38,7 tys. m3, zaś cięciami przedrębnymi – 35,5 tys. m3, co daje razem 74,2 tys. m3 w ramach tzw. etatu dla użytków głównych.

Podczas wędrówki w lesie mamy okazję poznać zastosowanie drewna w naszych życiu codziennym: Spotkania z lasem zastosowanie drewna - YouTube

Dbałóść o zachowanie różnorodności biologicznej przyświeca lesnikom również podczas użytkowania lasu. Dla ochrony najcenniejszych fragmentów drzewostanu na pniu pozostawiane są kępy ekologiczne do naturalnego rozpadu. Minimum 5% wycinanej powierzchni łączy się następnym pokoleniem lasu w postaci takich refugiów naturalnych procesów. 

Co wiemy na temat wykorzystania surowca drzewnego: DREWNO - 102 FAKTY - YouTube ; Spotkania z lasem zastosowanie drewna - YouTube

Średnio w lasach Nadleśnictwa pozyskuje się ok. 60-70% miąższości, która rokrocznie przyrasta. Pozyskanie drewna prowadzone jest w zdecydowanej większości za pomocą pilarek, jednak wykorzystywane są również maszyny wielooperacyjne, tzw. harvestery, które dokonują ścinki drewna, a po ścięciu okrzesują je i przerzynają na kłody o takich długościach, jakich wymaga odbiorca.

JP