Wydawca treści Wydawca treści

URZĄDZANIE LASU

Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa sporządzany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy o lasach. Aktualnie jest to Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2005 r. nr 256, poz. 2151) z tym zastrzeżeniem, że zarówno w ustawie o lasach, jak i w rozporządzeniu uwzględnia się odpowiednio wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2007 roku ( (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 435).

Załączony film przybliży charakter, potrzeby oraz zasady sporządzania planu urządzania lasu (oczami leśnika edukatora) Plan na las - film edukacyjny - YouTube

Wymogi formalne ...

Sporządzenie planu urządzenia lasu wymaga również uwzględnienia odpowiednich wymagań zawartych w innych ustawach i rozporządzeniach, regulujących sprawy planowania gospodarczego i ochrony środowiska, w tym ustaw: prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie przeciwpożarowej, prawo łowieckie, prawo wodne, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Plan urządzenia lasu sporządzany jest na okresy 10-letnie przez wyspecjalizowane firmy, z najbardziej znanym w tej branży Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Dzięki pracy specjalistów od urządzania stan polskich lasów jest dobrze rozpoznany.

Bardzo ciekawym zagadnieniem jest metoda określania wieku drzewa, zapraszamy do obejrzenia załączonego filmu: https://player.vimeo.com/video/273279160

Planistyczne cele dokumentu ...

Celem planowania urządzeniowego jest opracowywanie projektów planów urządzenia lasu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z odpowiednim uwzględnieniem oczekiwań społecznych w sprawie ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. Realizacja tego celu mieści się w następującym zakresie prac urządzeniowych:

1) inwentaryzacja oraz oceny stanu lasu, w tym siedlisk i drzewostanów, wraz ze sporządzeniem syntetycznego opisu taksacyjnego poszczególnych wyłączeń taksacyjnych;

2) rozpoznanie walorów przyrodniczych w lasach oraz określenia sposobów postępowania gospodarczego z uwzględnieniem potrzeb z zakresu ochrony przyrody;

3) rozpoznanie podstawowych założeń polityki zagospodarowania przestrzennego regionu, dotyczących gospodarki leśnej i ochrony przyrody z uwzględnieniem regionalnych strategii rozwoju i programów ochrony środowiska;

4) zebranie informacji w sprawie programu ochrony przyrody, w tym dotyczących obszaru Natura 2000;

5) sformułowanie celów, zasad i sposobów realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej;

6) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania ustaleń planu urządzenia lasu na środowisko wraz z opracowaniem wymaganej prognozy;

7) rozpoznanie ekonomicznych warunków gospodarki leśnej oraz określenia spodziewanych efektów ekonomicznych;

8) określenie długo- oraz średniookresowych hodowlanych i technicznych celów gospodarki leśnej dla urządzanego obiektu;

9) projektowanie pożądanych typów drzewostanów oraz możliwie zróżnicowanej budowy lasu (wiekowej i przestrzennej);

10) ustalenie etatów cięć głównego użytkowania lasu (rębnego oraz przedrębnego);

11) projektowanie odnowień, zalesień oraz zadań z zakresu pielęgnowania lasu;

12) określenie kierunkowych zadań z zakresu ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej;

13) określenie kierunkowych zadań z zakresu gospodarki łowieckiej w lasach;

14) określenie potrzeb w zakresie remontów oraz budowy infrastruktury technicznej, w tym dotyczących turystyki i rekreacji;

15) zobrazowanie przestrzennego, w formie odpowiednich map, podstawowych danych o urządzanym obiekcie;

16) sporządzenie ogólnego opisu lasów, zawierającego m.in.: ogólną charakterystykę obiektu, analiza gospodarki leśnej za okres obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu, analizę stanu zasobów drzewnych wraz z określeniem kierunku ich rozwoju oraz pożądanego stanu, cele gospodarki przyszłej, program ochrony przyrody, zestawienie przewidywanych zadań oraz prognozę stanu zasobów drzewnych na koniec planowanego okresu planistycznego.

Zalety leśnej mapy prezentuje załączony film: Super leśna mapa: czaswlas.pl | OBLICZA LASÓW #126 — Lasy Państwowe

 

JP