Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Gołąbki w swoim zasięgu administracyjnym sprawuje nadzór nad gospodarka leśną w lasach innej własności powierzony przez starostwa: gnieźnieńskie, inowrocławskie, mogileńskie i żnińskie. W związku z tym nasi leśnicy zobowiązani są pomagać merytorycznie w prowadzeniu gospodarki leśnej także prywatnym właścicielom lasów .

Zgodnie z zapisami ustawy o lasach Lasy Państwowe oprócz doradztwa: udostępniają sadzonki drzew i krzewów, na własny koszt w lasach prywatnych zwalczają organizmy zagrażające trwałości lasu, sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach,  a także w oparciu o umowę z właścicielem lasu organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie.

W każdy wtorek w godz. 7.00-15.00 w siedzibie Nadleśnictwa Gołąbki (pokój nr 6) specjalista Służby Leśnej ds. lasów niepaństwowych – Ewa Kulas przyjmuje interesantów w sprawach lasów niepaństwowych.

• Telefon kontaktowy:  600 421 404

 

Informacje bieżące:

W dniu 25 czerwca 2016 roku w rejonie Ryszewka przeszła gwałtowna nawałnica połączona z ulewą, huraganem i lokalną trąbą powietrzną. Ucierpiały lasy, drzewa przy drogach, pojedyncze zabudowania. W drzewostanach trzech prywatnych właścicieli wystąpiły szkody w postaci złomów i wywrotów. Połamało drzewa na różnej wysokości lub wywróciło razem z korzeniami, wstępnie szkody szacuje się na ok. 350 m3. Konieczne będą decyzje administracyjne pozwalające na zagospodarowanie surowca, uporządkowanie powierzchni zrębu sanitarnego i odnowienie lasu w nieodległej przyszłości. W załączeniu zdjęcia dokumentujące rozmiar szkód powstałych w wyniku gwałtownego zjawiska pogodowego.

EK