Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Gołąbki w swoim zasięgu administracyjnym sprawuje nadzór nad gospodarka leśną w lasach innej własności powierzony przez starostwa: gnieźnieńskie, inowrocławskie, mogileńskie i żnińskie. W związku z tym nasi leśnicy zobowiązani są pomagać merytorycznie w prowadzeniu gospodarki leśnej także prywatnym właścicielom lasów .

Zgodnie z zapisami ustawy o lasach Lasy Państwowe oprócz doradztwa: udostępniają sadzonki drzew i krzewów, na własny koszt w lasach prywatnych zwalczają organizmy zagrażające trwałości lasu, sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach,  a także w oparciu o umowę z właścicielem lasu organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie.

W dni robocze w godz. 7.00-15.00 w siedzibie Nadleśnictwa Gołąbki (pokój nr 6) pracownik ds. lasów niepaństwowych – Izabela Polak przyjmuje interesantów w sprawach lasów niepaństwowych.

• Telefon kontaktowy:  600 420 068