Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy na zajęcia i spotkania z leśnikami

Nadleśnictwo zaprasza na zajęcia edukacyjne, warsztaty, spotkania. Nasi pracownicy obok gospodarki leśnej, zadań administracyjnych, wspierają również placówki oświatowe w zakresie nieformalnej edukacji szkolnej. W miarę wolnego czasu proponujemy:

• zajęcia edukacyjne z leśnikiem na ścieżce edukacyjnej Źródła rzeki Gąsawka oraz najciekawszych obiektach przyrodniczych Nadleśnictwa,

• zajęcia terenowe z leśnikiem w Leśnictwie Szczepanowo i Jeziora z wykorzystaniem izby edukacyjnej w Szczepanowie i fragmentów lasu dostosowanych do tematów zajęć,

• zajęcia edukacyjne z leśnikiem w Leśnictwie Niedźwiedzi Kierz na terenie obiektu Annowo, w tym prezentacja walorów Nadleśnictwa, zasady ochrony ppoż, ochrona lasów przed szkodnikami, udostępnienie dla celów turystycznych i edukacyjnych, • zajęcia terenowe i spotkania z leśnikiem w innych leśnictwa z wykorzystaniem miejscowych atrakcji przyrodniczych (po uzgodnieniu z miejscowym leśniczym),

• spotkania z leśnikiem w placówkach oświatowych, innych instytucjach oraz poza szkołą,

• akcje, imprezy okolicznościowe, festyny, konkursy, spotkania o tematyce ekologicznej,

• ekspozycje przyrodnicze podczas festynów w regionie. W ramach zajęć realizujemy tematy uzgodnione z pedagogami.

Propozycję zajęć edukacyjnych w warunkach leśnych przedstawia załączony film: Leśne zajęcia edukacyjne cz.1 from Lasy Państwowe on Vimeo

Realizujemy również inne formy edukacji w uzgodnieniu z nauczycielami oraz zainteresowanymi instytucjami. Działalność i wkład edukacyjny Nadleśnictwa na rzecz wymienionych instytucji i placówek jest bezpłatny. Proponujemy tematykę zajęć (do uzgodnienia ze szkolnymi pedagogami):

 

PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA

1) Drzewo mój przyjaciel – zapoznanie z różnorodnością gatunków drzew rosnących w najbliższym otoczeniu.

2) Leśny savoir-vivre – przybliżenie podstawowych zasad prawidłowego zachowania się w lesie, pomoc w opracowaniu leśnego kodeksu właściwego postępowania.

3) Drugie życie drzewa – zapoznanie z rolą martwego drewna w lesie jako siedliska wielu gatunków roślin i zwierząt.

4) Co w trawie piszczy – zapoznanie z różnorodnością organizmów występujących w ściółce leśnej oraz odkrywanie tajemnic świata roślin.

5) Skrzydlaci przyjaciele – zapoznanie z ptakami naszych lasów i ich rolą w ekosystemie.

6) Na grzyby – charakterystyka królestwa, różnorodność form.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

1) Rodzie gatunki drzew i krzewów – poznanie cech pozwalających rozróżnić podstawowe gatunki drzew, nauka korzystania z prostego klucza do oznaczania roślin;

2) Drewno, surowiec odnawialny – zapoznanie z budową pnia, nauka pomiaru wieku drzewa na podstawie interpretacji przyrostów rocznych, drewno jako surowiec odnawialny, liczne zastosowanie drewna.

3) Jak poradzić sobie w lesie – nauka czytania leśnych oznaczeń.

4) Na łowy – rola łowiectwa w leśnictwie.

5) Jak leśnicy pielęgnują las - omówienie zabiegów w lesie.

6) Ogień wrogiem lasu – przybliżenie ochrony przeciwpożarowej w lasach.

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

1) Leśne drzewa – o gatunkach rodzimych i obcych, a także roli tych ostatnich w leśnictwie i gospodarce,

2) Nauka idzie w las – funkcje lasu, zagrożenia środowiska leśnego, formy własności lasów w Polsce, lesistość regionu i kraju na tle lesistości Europy i świata,

3) NATURA 2000 – europejska sieć obszarów chronionych,

4) Formy ochrony przyrody – zapoznanie z obowiązującymi w Polsce formami ochrony przyrody.

 

 

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

1) Od nasionka do drzewa – czyli jak rośnie las.

2) Co leśnik robi w lesie – zapoznanie z różnorodnością obowiązków leśnika, rozdzielenie pojęć leśnik i myśliwy.

3) Co daje nam las – dary lasu i ich rola w życiu człowieka

4) Dla przyrody, dla ludzi – funkcje lasów i ich znaczenie. 5) Pory roku w lesie – jak zmienia się las w ciągu roku.

6) Mój pierwszy zielnik – poznawanie roślin runa leśnego poprzez tworzenie zielnika.

7) Przetrwać zimę – dokarmianie ptaków i innych zwierząt.

8) Zagrożenia dla rodzimej przyrody – prezentacja aktualnych zjawisk zagrażających lasom i ludziom.

 

ZASADY ZAMAWIANIA ZAJĘĆ I SPOTKAŃ:

 zajęcia i spotkania edukacyjne prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00;

 uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po uzgodnieniu, uprzedniej rezerwacji terminu lub obiektu, osobiście lub telefonicznie pod numerem leśnictwa (wykaz kom. na stronie Nadleśnictwa Gołąbki (www.golabki.torun.lasy.gov.pl) lub specjalistą w biurze - kom. 535 231 626, pocztą elektroniczną (golabki@torun.lasy.gov.pl), pocztą tradycyjną (na adres: Nadleśnictwo Gołąbki, 88-420 Rogowo, Gołąbki 5), podpisanej karty zgłoszeniowej oraz niniejszego regulaminu, nie później niż 1 dzień przed planowanym terminem,

 spotkania z leśnikiem w szkołach i innych instytucjach oraz lekcje na terenie Nadleśnictwa możliwe są po indywidualnym uzgodnieniu tematyki i terminu.