Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Gołąbki

Nadleśnictwo Gołąbki jest jednostką administracyjno-gospodarczą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, położoną w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego oraz północnej części województwa wielkopolskiego, zarządzającą gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 14.871,01 ha, z czego lasy zajmują 13.952,36 ha.

Lasy Nadleśnictwa Gołąbki według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (T. Trampler) leżą w krainie III Wielkopolsko-Pomorskiej i Dzielnicy Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, przy czym centralna, lesista część znajduje się w mezoregionie Sandrów Gnieźnieńskich, natomiast w mezoregionie Pojezierza Wielkopolskiego położone są rozrzucone i stosunkowo niewielkie kompleksy leśne.

Regionalizacja fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego obszar Nadleśnictwa Gołąbki przyporządkowuje Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, Podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich, makroregionu Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego i mezoregionu Pojezierza Gnieźnieńskiego.

Ze względu na panujący klimat obszar nadleśnictwa Gołąbki zaliczany jest do 21. krainy klimatycznej, należącej do regionu Nadwiślańsko-Żuławskiego (W. Okołowicz). Roczne opady atmosferyczne wynoszą ok. 500 mm.

Niską wielkość opadów rekompensuje bogata sieć wód powierzchniowych, na którą składają się różnej wielkości rzeki i strumienie oraz liczne jeziora rynnowe lub wytopiskowe. Według podziału hydrograficznego Polski (IMiGW) lasy Nadleśnictwa Gołabki leżą na terenie Obszaru Dorzecza Odry i pól podstawowych Wełny oraz Noteci do Gwdy.

Dominującym na terenie nadleśnictwa typem gleb są gleby rdzawe zajmujące 2/3 powierzchni leśnej. W dalszej kolejności plasują się gleby płowe oraz gleby brunatne. Niewielki udział mają także gleby torfowe, murszowate, murszowe i czarne ziemie.

Warunki glebowe i hydrologiczne mają bezpośrednie przełożenie na strukturę siedlisk. Połowę powierzchni Nadleśnictwa Gołąbki obejmuje siedlisko Lasu Mieszanego świeżego. Następnymi w kolejności są Las świeży i Bór Mieszany świeży.

            

Wspomnieć należy także o siedliskach porolnych, obejmujących zarówno zalesienia porolne z pierwszym pokoleniem drzewostanu, jak i te, które w drugim pokoleniu mają wyraźnie (negatywne) cechy porolności. Drzewostany na gruntach porolnych zajmują 1/3 powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Struktura siedlisk Nadleśnictwa Gołąbki ma bardzo istotny wpływ na strukturę gatunkową drzewostanów. Wśród gatunków głównych gatunkiem lasotwórczym jest sosna, która zajmuje ¾ powierzchni. Liczącym się gatunkiem jest także dąb (15 % powierzchni). W dalszej kolejności należy wymienić olchę, brzozę, modrzew i buk. Udział pozostałych gatunków jest marginalny.