Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Nasza duma

Nasza duma

14 października 2023 r. odbyła się uroczysta inauguracja projektu: „Nawadnianie obszarów leśnych leśnictw Szczepanowo i Niedźwiedzi Kierz z wykorzystaniem wody z kopalni kruszywa w Wapiennie”.

To wyjątkowy dzień w historii Nadleśnictwa Gołąbki. Pierwszy tak unikatowy program został zrealizowany na terenie Leśnictwa Szczepanowo i Leśnictwa Niedźwiedzi Kierz. W uroczystej inauguracji udział wzięli leśnicy, przedstawiciele firmy Lafarge, a także zaproszeni goście.

Przede wszystkim zachęcamy do obejrzenia filmu.

O projekcie

Sytuacja hydrogeologiczna terenu Leśnictwa Szczepanowo i Niedźwiedzi Kierz sprawia, że funkcjonowanie kompleksów leśnych w znacznym stopniu jest uzależnione od sezonowych warunków atmosferycznych. Leśnictwo Szczepanowo i Niedźwiedzi Kierz charakteryzuje się najniższym poziomem opadów w Polsce (rocznie średniook. 500 mm/m2). W okresie wiosennych opadów lustro wód podziemnych szybko się podnosi. Długie okresy posuchy lub suszy letniej powodują obniżanie się wód podziemnych nawet do 2 m. Niska ilość opadów atmosferycznych i bardzo niski poziom wód gruntowych są powodem ujemnego bilansu wodnego obszarów Nadleśnictwa Gołąbki. Występujące istniejące kompleksy błotno - wodne są zdegradowane z powodu braku wody, wpływa ujemnie na drzewostan istniejący i prowadzi do zamierania drzew. Wobec powyższych faktów gospodarka wodna a zwłaszcza ochrona zasobów wodnych nabrała szczególnego znaczenia i była zasadniczą przyczyną podjęcia decyzji o inwestycji.

Najważniejsze: WSPÓŁPRACA

Po stronie Lafarge inwestycja polegała na budowie pompowni wyposażonej w agregaty pompowe, rurociągi wraz z koszami ssawnymi oraz system automatycznego sterowania pracą pomp. Doprowadzeniu zasilania energią
elektryczną z rozdzielni SOX wraz z modernizacją pola zasilającego. Budowie zbiornika retencyjnego o odpowiedniej pojemności w rejonie pompowni. Budowie stalowej konstrukcji wsporczej wraz z betonowymi przyczółkami dla rurociągu tłocznego na odcinkach łączących poziom pompowni – łączna wysokość podnoszenia
tłoczonej wody wyniesie ok. 60 m. Ułożeniu rurociągu tłocznego łączącego pompownię w wyrobisku Wapienno z rurociągiem odbierającym o długości ok. 200 metrów. Projektowana trasa rurociągu przebiega częściowo przez teren zalesiony na gruntach należących do Lafarge Cement S.A..
Po stronie Nadleśnictwa inwestycja ma na celu nawadnianie obszarów leśnych położonych w leśnictwie Szczepanowo, oraz leśnictwie Niedźwiedzi Kierz z wykorzystaniem wody z odwodnienia wyrobisk odkrywkowych w Wapiennie. Nawodnienie obszarów leśnych przewiduje się poprzez doprowadzenie wody
doprowadzalnikiem składającym się z rowu i rurociągu, zaopatrzonym w uzbrojenie w postaci zastawek i wpustów. Woda z odwodnienia Zakładu Górniczego Kujawy, będzie pompowana rurociągiem tłocznym przez Zakład Górniczy Kujawy do rurociągu odbierającego, projektowanego przez Nadleśnictwo Gołąbki.

Jak to działa?

Początek doprowadzalnika (rurociągu tłocznego) od punktu granicznego będzie zlokalizowany na działce nr 3044/2 obrębu Bielawy, a jego wylot zostanie usytuowany w pobliżu obiektu „Kacze Doły”. Całkowita długość odcinka tłocznego ok. L=3,0 km. Trasa doprowadzalnika została wytyczona głównie wzdłuż istniejących dróg leśnych. Trasa rurociągu przecina drogi leśne i gminne. Rurociąg zostanie wyposażony w odpowiednio usytuowane urządzenia pomocnicze takie jak odpowietrzniki, odwadniaki, studzienki rewizyjne, zasuwy itp. Następnym elementem jest komora rozprężna o głębokości ok h=2,0 m, w formie studzienki betonowej prostokątnej z urządzeniami do rozpraszania energii w postaci ścianki poprzecznej i niecki wypadowej. Z komory rozprężnej woda zostanie doprowadzona kanałem grawitacyjnym – separatorem do zbiornika sedymentacyjno – wyrównawczego. Z niego woda będzie skierowana do 3 zbiorników retencyjnych z systemem zastawek, przepustów i wpustów, tworzących łącznie obiekt „Kacze Doły”. Od powyżej wspomnianego zbiornika wyrównawczego, zlokalizowanego przy obiekcie „Kacze Doły, zostanie poprowadzony grawitacyjny doprowadzalnik wody w formie rowu otwartego, doprowadzający wodę do obiektu „Niedźwiedzi Kierz” – istniejących 7 zbiorników wodnych z systemem rowów i przepustów, wykonanych w ramach realizacji programu małej retencji wodnej w latach 2007 – 2013. Ponadto planuje się wykonanie dodatkowego zbiornika wodnego na obiekcie „Niedźwiedzi Kierz” w miejscu wyschniętego oczka wodnego. Zostanie do niego doprowadzona woda z istniejących zbiorników retencyjnych rowem z przepusto - zastawką.

Czy to bezpieczne?

Woda z kopalni jest bezpieczna dla środowiska leśnego. Dzięki inwestycji zostanie osiągnięta poprawa stosunków wodnych, zwiększenie uwodnienia terenów wodno-błotnych, które uległy degradacji z powodu braku wody, mokradeł i obszarów przyległych do zbiorników retencyjnych. Nastąpi poprawa uwilgotnienia siedlisk leśnych i terenów mokradłowych, co wpłynie korzystnie na warunki bytowania organizmów roślinnych i zwierzęcych. Przewiduje się uzyskanie podniesienia zwierciadła wody gruntowej, a co za tym idzie polepszenie warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego poprzez poprawę i stabilizację warunków wilgotnościowych siedlisk leśnych. Łączna przewidywana ilość retencjonowanej wody wynosi 215,49 tys. m3 . W wyniku realizacji inwestycji zostaną odtworzone śródleśne zbiorniki wodne o pow. około 10ha. Ponadto zostaną nawodnione istniejące zbiorniki retencyjne o pow. 2,39 ha.

Jak to możliwe?

Zamówienie realizowane ze środków własnych i zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Celem inwestycji jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych.