Asset Publisher Asset Publisher

URZĄDZANIE LASU

Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa sporządzany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy o lasach. Aktualnie jest to Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2005 r. nr 256, poz. 2151) z tym zastrzeżeniem, że zarówno w ustawie o lasach, jak i w rozporządzeniu uwzględnia się odpowiednio wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2007 roku ( (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 435).

Wymogi formalne ...

Sporządzenie planu urządzenia lasu wymaga również uwzględnienia odpowiednich wymagań zawartych w innych ustawach i rozporządzeniach, regulujących sprawy planowania gospodarczego i ochrony środowiska, w tym ustaw: prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie przeciwpożarowej, prawo łowieckie, prawo wodne, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Plan urządzenia lasu sporządzany jest na okresy 10-letnie przez wyspecjalizowane firmy, z najbardziej znanym w tej branży Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Dzięki pracy specjalistów od urządzania stan polskich lasów jest dobrze rozpoznany.

Planistyczne cele dokumentu ...

Celem planowania urządzeniowego jest opracowywanie projektów planów urządzenia lasu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z odpowiednim uwzględnieniem oczekiwań społecznych w sprawie ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. Realizacja tego celu mieści się w następującym zakresie prac urządzeniowych:

1) inwentaryzacja oraz oceny stanu lasu, w tym siedlisk i drzewostanów, wraz ze sporządzeniem syntetycznego opisu taksacyjnego poszczególnych wyłączeń taksacyjnych;

2) rozpoznanie walorów przyrodniczych w lasach oraz określenia sposobów postępowania gospodarczego z uwzględnieniem potrzeb z zakresu ochrony przyrody;

3) rozpoznanie podstawowych założeń polityki zagospodarowania przestrzennego regionu, dotyczących gospodarki leśnej i ochrony przyrody z uwzględnieniem regionalnych strategii rozwoju i programów ochrony środowiska;

4) zebranie informacji w sprawie programu ochrony przyrody, w tym dotyczących obszaru Natura 2000;

5) sformułowanie celów, zasad i sposobów realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej;

6) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania ustaleń planu urządzenia lasu na środowisko wraz z opracowaniem wymaganej prognozy;

7) rozpoznanie ekonomicznych warunków gospodarki leśnej oraz określenia spodziewanych efektów ekonomicznych;

8) określenie długo- oraz średniookresowych hodowlanych i technicznych celów gospodarki leśnej dla urządzanego obiektu;

9) projektowanie pożądanych typów drzewostanów oraz możliwie zróżnicowanej budowy lasu (wiekowej i przestrzennej);

10) ustalenie etatów cięć głównego użytkowania lasu (rębnego oraz przedrębnego);

11) projektowanie odnowień, zalesień oraz zadań z zakresu pielęgnowania lasu;

12) określenie kierunkowych zadań z zakresu ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej;

13) określenie kierunkowych zadań z zakresu gospodarki łowieckiej w lasach;

14) określenie potrzeb w zakresie remontów oraz budowy infrastruktury technicznej, w tym dotyczących turystyki i rekreacji;

15) zobrazowanie przestrzennego, w formie odpowiednich map, podstawowych danych o urządzanym obiekcie;

16) sporządzenie ogólnego opisu lasów, zawierającego m.in.: ogólną charakterystykę obiektu, analiza gospodarki leśnej za okres obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu, analizę stanu zasobów drzewnych wraz z określeniem kierunku ich rozwoju oraz pożądanego stanu, cele gospodarki przyszłej, program ochrony przyrody, zestawienie przewidywanych zadań oraz prognozę stanu zasobów drzewnych na koniec planowanego okresu planistycznego.

 

JP