Asset Publisher Asset Publisher

ZASOBY LEŚNE

Lesistość na obszarze działania Nadleśnictwa Gołąbki jest znacznie niższa od średniej krajowej i wynosi 13,6%. Układ kompleksów leśnych nie jest zbyt korzystny, co wynika z położenia na żyznych obszarach gruntów użytkowanych rolniczo. Są one rozdrobnione i maja nierówną, bardzo urozmaiconą (pełną załamań i wcięć) granicę polno - leśną. Wszystkie zostały dokładnie zinwentaryzowane i pomierzone, jest ich 145, przy czym 100 kompleksów znajduje się na terenie obrębu Gołąbki. Ich wielkość jest również zróżnicowana, najwięcej jest w przedziale 1-5 ha (41), 5-20 ha (39), 20-100 ha (35).

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Gołąbki wynosi 14873,46 ha, w tym obręb Szczepanowo – 5896,38 ha, obręb Gołąbki – 8977,08 ha. Areał samych lasów (w wyniku aneksowania PUL w 2020 roku) wynosi zaś 14007,93 ha, z tego uznanych jako ochronne - 5369,02 ha.

Magia sosnowego lasu: Magia sosnowego boru [Magic of the pine tree forest] - YouTube

Na terenie Nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe – łącznie ich udział wynosi 78,2%. Siedliska borowe zajmują 17,0% powierzchni. Lasotwórczym gatunkiem dominującym jest sosna, która zajmuje 73,3% powierzchni leśnej. Drugim, liczącym się gatunkiem jest dąb (głównie dąb szypułkowy) zajmujący powyżej 16,25% powierzchni leśnej, w dalszej kolejności olcha – 3,6%, brzoza – 3,2%, modrzew – 1,5%, buk – 0,8% powierzchni. Udział pozostałych gatunków jest marginalny. Średni wiek drzewostanów na naszym terenie to 63 lata.

Olsy i grądy:olsy i grądy - YouTube 

Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest LMśw-53,4% pow. leśnej. Grupując typy siedliskowe lasu wg kryteriów żyznościowych siedliska borowe zajmują 2369,78 ha co stanowi 17,3% całkowitej powierzchni leśnej, zaś siedliska lasowe 11276,79 ha (82,7%). Natomiast zgodnie z podziałem wg kryteriów wilgotnościowych siedliska świeże zajmują 13005,70 ha (95,3%); siedliska wilgotne 241,57 ha (1,7%), siedliska bagienne 399,30 ha (3,0%).

Zasobność drzewostanów mierzona masą surowca drzewnego na jednostkę powierzchni wynosi aktualnie 276 m3/ha. Zasoby drzewne przekraczają 3,77 mln. m3.

Las to nasze zielone płuca: Las - Zielone płuca - YouTube

Powyższe wskazuje na dużą różnorodność biologiczną tutejszych lasów. Na żyznych siedliskach, oprócz wymienionych wcześniej gatunków panujących, rosną również inne gatunki drzew, np. klony – zwyczajny, jawor, polny; wiązy – głównie szypułkowy; lipy – głównie drobnolistna; grab pospolity; jesion wyniosły; osika; z gatunków iglastych wymienić należy daglezję zieloną oraz modrzewia. Lasowe siedliska w nadleśnictwie są w pełni wykorzystane do hodowli drzewostanów wielogatunkowych. Dotyczy to zwłaszcza młodszej grupy wiekowej lasów oraz nowo zakładanych upraw, które swoim urozmaiconym składem gatunkowym dostosowane są do warunków siedliskowych.

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku w przypadku drzewostanów wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.). Udział w poszczególnych klasach wieku przedstawia się następująco:

  • klasa I – 12,97 % powierzchni leśnej
  • klasa II – 11,47%
  • klasa III – 28,99%
  • klasa IV – 18,58%
  • klasa V – 11,85%
  • klasa VI – 5,2%
  • klasa VII i starsze – 10,66% powierzchni leśnej

Buczyny i dąbrowy: buczyny i dąbrowy - YouTube

Jak wynika z powyższego zestawienia najliczniej reprezentowane są drzewostany w wieku 41-60 lat. To one najbardziej rzutują na średni wiek tutejszych lasów, zaś znaczący udział starszych klas (46,29%) jest dowodem na prawidłową gospodarkę leśną, dorobek leśników skierowany na przyszłość i bezpieczeństwo ekologiczne regionu. Jesteśmy w zgodzie z deklaracją pozostawiania zasobów leśnych dla następnych pokoleń w stanie nieuszczuplonym, w jak najlepszej kondycji.

JP