Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Pozyskujemy środki zewnętrzne

Pozyskujemy środki zewnętrzne

Nadleśnictwo Gołąbki pozyskało środki zewnętrzne na modernizację dróg pożarowych, rewitalizację rzeki Gąsawki oraz budowę obiektów małej retencji wodnej.

Nadleśnictwo Gołąbki zrealizowało w ostatnich latach kilka poważnych inwestycji w ramach unijnych programów.

W ramach działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" wykonano dwie inwestycje.

Pierwsze zadanie w ramach tego programu nosiło nazwę  „Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej lasu poprzez modernizację i odbudowę drogi przeciwpożarowej nr 1 w Leśnictwie Długi Bród o łącznej długości 7,3km" i zostało wykonane w 2011 roku.

Zrealizowanie przedsięwzięcia pozwoliło udostępnić około 2000ha lasu dla sił i środków szybkiego działania podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Odcinek ten jest jedyną drogą udostępniającą lasy leśnictwa Długi Bród oraz częściowo Mięcierzyn do zabezpieczenia przed powstaniem klęski żywiołowej lub katastrofy. Modernizacja drogi dała możliwość użycia, na wypadek pożaru, najnowocześniejszego sprzętu o dużej wydajności i ciężarze własnym – nawet do 30 ton. W skład drogi wchodzi drugi ważny element systemu ochrony przeciwpożarowej jakim jest punkt czerpania wody wraz z placem manewrowym.

W 2013r. zrealizowano „Modernizację drogi pożarowej nr 1 w Nadleśnictwie Gołąbki o łącznej długości 11,3km w Leśnictwach: Oćwieka, Głęboczek, Jeziora, Smolary oraz remont sięgacza ppoż. do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, o łącznej długości 0,615km w Leśnictwie Jeziora". Pomoc przyznana z Funduszy Unii Europejskiej na realizacje całego przedsięwzięcia wyniosła 2 418 143,00zł netto.

        Wykonanie modernizacji dróg przeciwpożarowych pozwoli na szybsze i bardziej efektywne prowadzenie akcji gaśniczej w razie zaistnienia pożaru a przez to zminimalizowanie szkód materialnych jak i zachowanie walorów przyrodniczych miejscowych lasów.

Kolejny program nosił nazwę Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych.

Celem ogólnopolskiego Programu małej retencji jest przeciwdziałanie powodzi i suszy, a co za tym idzie zmniejszenie zagrożenia pożarowego i powodziowego w skali lokalnej.

W ramach tego programu nadleśnictwo wykonało dwa zadania inwestycyjne:

·         „Rewitalizacja cieku rzeki Gąsawki Leśnej w Nadleśnictwie Gołąbki" – przywrócenie naturalnej zdolności retencjonowania wody, poprzez modernizację istniejących, budowę nowych progów i przepustów piętrzących, prowadząc do spowolnienia lub powstrzymania odpływu wody na cieku rzeki. Zadanie składa się z 16-tu obiektów w tym 11-tu przepustów piętrzących oraz 5-ciu progów. minimalna objętość retencjonowanej wody to 150 000m3.Wartość całego zadania wynosi około 750 000zł netto.

·         „Wykonanie obiektów małej retencji wodnej w Nadleśnictwie Gołąbki w Leśnictwach Oćwieka, Głęboczek, Długi Bród, Mięcierzyn Łysinin Niedźwiedzi Kierz i Mierucinek" – zadanie polegało na wykonaniu 23 obiektów małej retencji tj. piętnastu zbiorników retencyjnych, trzech zastawek, jednego progu i czterech przepustów. Łączna ilość retencjonowanej wody wynosi 313 465 m3.

Budowa obiektów małej retencji ma na celu retencjonowanie wody opadowej i roztopowej na obszarach lasów. Retencja wody poprawia bilans wodny w nadleśnictwie który obecnie jest ujemny, oraz zwiększa zasoby wodne w zbiornikach i w gruncie.

Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Program realizuje ponad 200 nadleśnictw w kraju.

 

resources-to-get