Regulaminy: pola biwakowego, ścieżki przyrodniczo-leśnej i miejsca postoju pojazdu

Zapraszamy do zapoznania się z treścią obowiązujących regulaminów

Zarządzenie nr 62/2019

Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki

 

z dnia 01.07.2019 r.

 

w sprawie ustalenia obowiązujących w Nadleśnictwie Gołąbki regulaminów:
pola biwakowego, ścieżki przyrodniczo-leśnej i miejsca postoju pojazdów

 

(znak sprawy: ZG-2.715.32.2019)

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) i § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. -

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

 1. Wprowadzam do stosowania regulamin wyznaczonych w Nadleśnictwie Gołąbki pól biwakowych zlokalizowanych w Leśnictwach: Jeziora – oddz. 116-k, Niedźwiedzi Kierz – oddz. 123-k , Łysinin – oddz. 141-f , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wprowadzam do stosowania regulamin ścieżek przyrodniczo-leśnych, zlokalizowanych w Nadleśnictwie Gołąbki, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Wprowadzam do stosowania regulamin miejsc postoju pojazdów, zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Gołąbki w leśnictwach :
 • Oćwieka – oddz. 14-b, 14-k, 35-a,
 • Głęboczek – oddz. 60-d,
 • Jeziora – 116-k,
 • Smolary – 229-d,
 • Długi Bród – 270-h,
 • Mięcierzyn – 174A-c, 169i,
 • Niedźwiedzi Kierz – 50-i,
 • Łysinin – 103-i, 133-d,
 • Brudzyń – 163-a,

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Leśniczowie właściwi terytorialnych leśnictw dokonają w porozumieniu z Działem Administracyjno-Gospodarczym Nadleśnictwa Gołąbki oznaczenia regulaminami w formie tablic, miejsc wymienionych w § 1 po wejściu w życie zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.07.2019 r.

 

 

 

 

Zarządzenie nr 21/2024

Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki

z dnia 25.03. 2024 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze ścieżki rowerowej

„Huraganowa ścieżka” zlokalizowanej na terenie leśnictwa Brudzyń
 

(znak sprawy: ZG.715.16.2024)

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356) i § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się do stosowania Regulamin korzystania ze ścieżki rowerowej „Huraganowa ścieżka” zlokalizowanej na terenie leśnictwa Brudzyń, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2024 r..

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
„HURAGANOWA ŚCIEŻKA” ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE LEŚNICTWA BRUDZYŃ

 

 

 1. Ścieżka rowerowa „Huraganowa ścieżka” Nadleśnictwa Gołąbki  przeznaczona jest do rekreacji
  i wypoczynku osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych.
 2. Każda osoba korzystająca ze ścieżki rowerowej winna zapoznać się z przedmiotowym regulaminem
  oraz przestrzegać zawartych w nim postanowień.
 3. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 4. Ścieżka rowerowa ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na niej szczególną ostrożność. Wzdłuż ścieżek rowerowych mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
 5. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze ścieżki rowerowej na własną odpowiedzialność, a dzieci–
  na odpowiedzialność opiekuna.
 6. Zarówno poszczególne odcinki ścieżki rowerowej, jak i cała jej długość mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest
  z odpowiedzialnością określoną przepisami prawa.
 7. Każda osoba korzystająca ze ścieżki rowerowej powinna pamiętać że mogą pojawić się na niej przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi rowerowemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji nadleśnictwa
  pod numerem telefonu: 52 302 49 05.
 8. Na odcinkach ścieżki rowerowej, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.
 9. Osoba korzystająca ze ścieżki rowerowej zobowiązana jest do zachowania porządku, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.
 10. Na terenach leśnych na których znajduje się ścieżka rowerowa obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.
 11. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona grzywna
  w wysokości ustalonej przez administrację leśną, a ponadto osoba korzystająca ze ścieżki rowerowej może zostać poproszona o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
 12. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania najbliższego leśniczego (numery telefonów dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa
  w zakładce Kontakt) lub Straży Pożarnej.
 13. Wszelkie uwagi użytkowników proszę zgłaszać miejscowemu Leśniczemu (numery kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Nadleśnictwa Gołąbki w zakładce KONTAKT ) lub do biura nadleśnictwa telefonicznie +48 52 302 49 05, bądź mailowo: golabki@torun.lasy.gov.pl

 

Wykaz telefonów alarmowych:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112

KOMENDANT POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ: Tel.: 52 302 49 05 wew. *220; kom. 570 885 619; IP LP 1208220