Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Sezon zagrożenia pożarowego coraz bliżej ...

Sezon zagrożenia pożarowego coraz bliżej ...

Ochrona ppoż. szkodnictwo leśne, wiosenna kampania sadzenia lasu, to tematy narady koordynacyjnej zorganizowanej w dniu 4 marca 2020 roku w Nadleśnictwie Gołąbki. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Służby Leśnej oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Policji i Państwowej Straży Pożarnej:

 

  • Adam Domagalski – kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KP PSP w Gnieźnie
  • Paweł Filipiak – zastępca komendanta KP PSP w Żninie
  • Daniel Osmański – st. inspektor sztabowy KP PSP w Żninie
  • Zbigniew Dudziak – Komendant Komisariatu Policji w Janowcu Wlkp
  • Krzysztof Rakowski – zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Żninie
  • Tomasz Meler – zastępca komendanta Komisariatu Policji w Barcinie
  • Ireneusz Taraszka – dowódca JRG-1 Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu
  • Marcin Dybicz – zastępca komendanta KP PSP w Mogilnie
  • Tomasz Rybczyński – zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie

W zastępstwie nadleśniczego zebranych powitał inż. nadzoru Pan Jarosław Dłutkowski, który powitał wszystkich, wymienił zaproszonych gości i zaprosił do aktywnego udziału. Następnie pracownicy Nadleśnictwa zaprezentowali analizę zagrożenia pożarowego i szkodnictwa leśnego za 2019 rok.

Informacja o zagrożeniu pożarowym lasów

W ubr na terenie N. Gołąbki odnotowaliśmy 2 pożary, spłonęło 0,51 ha powierzchni leśnej, w tym pow. zredukowana 0,26 ha. Obyło się bez strat materialnych, wystąpiły niewymierne szkody ekologiczne. Na szczęście mamy za sobą lata z największą ilością pożarów, w 2012 roku było ich aż 12. Teraz sytuacja się unormowała, w ostatnim czasie mamy do czynienia z kilkoma pożarami rocznie.

Analiza na tle pozostałych jednostek RDLP w Toruniu wypada również korzystnie, tj. poniżej średniej. Liczba pożarów na terenie wszystkich jednostek wyniosła 249, w wyniku których spłonęło 73 ha lasu o wartości ok. 1,5 mln zł. Przeciętna pow. pożaru wyniosła 0,29 ha, co świadczy o wczesnym wykryciu, ugaszeniu większości przypadków w zarodku.

Do ciekawszych danych należała informacja o statystyce wykrywania i zgłaszania pożarów. Ok. 60% przypadków zgłaszanych jest przez osoby postronne, które w poczuciu obywatelskiego obowiązku alarmują najbliższe jednostki straży pożarnej. Wg danych statystycznych obserwatorzy z wieży ppoż. sygnalizowali ok. 35% pożarów. Liczba zdarzeń wskazuje na kumulację największego zagrożenia w okresie wiosny (suche trawy) i lata (susza). Doświadczenie uczy, że penetrowanie przez okolicznych mieszkańców, wykorzystywanie lasu w celach rekreacyjnych, daje większą szansę na wykrycie pożaru w zarodku.

Analiza zagrożenia ppoż.

Referujący zagadnienie specjalista Służby Leśnej - Adam Hutek przedstawił statystykę pożarów za ostatnie lata. Największą palność stwierdzono w miesiącach wiosennych. Pośród leśnictw najbardziej zagrożone są leśnictwa Smolary, Brudzyń i Szczepanowo. Jest to uzasadnione podmiejskim charakterem niektórych kompleksów oraz dużym udziałem drzewostanów iglastych.

Większość przyczyn pożarów to czynnik ludzki, głównie nieostrożność. W dalszej kolejności praktykowane jest wypalanie traw na łąkach i nieużytkach na granicy z lasem. Interwencje leśników w takich przypadkach nie zawsze są skuteczne, jak pokazuje życie, większy respekt budzi mundur policyjny. Stąd apel służby leśnej do funkcjonariuszy Policji o uwzględnienie granicy polno-leśnej w grafiku patroli, prośba do strażaków z PSP o działania prewencyjne. 

Nadleśnictwo aktualnie jest na ukończeniu prac związanych z likwidacją skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku. Dotychczas odnowiono ok. 520 ha lasu, pozyskano ok. 285  tys. m3 złomów i wywrotów. Z pomocą partnerów społecznych udało się odtworzyć najbardziej zniszczony  kompleks w okolicach Rogowa. Symbolem wspólnej troski mieszkańców regionu jest założenie w ubr Lasu Społecznego na pow. prawie 21 ha, który będzie łączył funkcje turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne. Na ukończeniu jest porządkowanie kolejnych powierzchni, które są przygotowywane do sadzenia młodego lasu wiosną br, reszta w przyszłym roku.

W wyniku masowych złomów, zwiększonego udziału resztek poeksploatacyjnych, konarów i gałęzi, pogorszyła odporność tutejszych lasów na zaprószenie ognia. W okresie najbardziej intensywnych prac wprowadzony został zakaz wstępu do lasu, który ostatecznie odwołano z końcem czerwca 2019 roku. Dzięki temu uniknęliśmy wzrostu zagrożeń wskutek ludzkiej nieostrożności. W okresach największej suszy wykonywane były z poziomu RDLP w Toruniu loty patrolowe nad większymi kompleksami leśnymi. Z powietrza widać dużo więcej ...

Pan A. Hutek w swym wystąpieniu omówił również przygotowania do bieżącego sezonu. Nadleśnictwo utrzymuje w gotowości kilkanaście punktów czerpania wody, drogi pożarowe, w tym 15 naturalnych zbiorników i cieków wodnych. Dysponujemy zmodernizowanym lądowiskiem polowym Annowo dla samolotów patrolowych i zabiegów agrolotniczych. W terenie znajdują się bazy z podręcznym sprzętem gaśniczym. Podał informację o funkcjonowaniu dyżuru Punktu Alarmowo–Dyspozycyjnego. W planie na br jest przebudowa kolejnych punktów czerpania wody, ulepszenie nawierzchni leśnych dróg pożarowych, poprawa łączności radiotelefonicznej. Bardzo ważne jest utrzymanie w ciągłej gotowości infrastruktury technicznej służącej profilaktyce ppoż oraz akcji bezpośredniej.

Analiza szkodnictwa leśnego ...

Kolejna część spotkania poświęcona była analizie zwalczania szkodnictwa leśnego. Zagadnienia te prezentował Pan Sławomir Reweziński – pełniący funkcję komendanta Posterunku Straży Leśnej. Podał statystyki najważniejszych zdarzeń w tym zakresie na tle innych jednostek. Ilość ujawnionych w ubr przypadków utrzymuje się na przeciętnym poziomie. Nasi strażnicy odbyli 167 patroli terenowych, w tym 104 z udziałem funkcjonariuszy Policji, 32 wspólnie z pracownikami terenowymi Służby Leśnej. Włączyli się również do ogólnopolskich akcji Kłusownik, Cross, Czysty Las, Stroisz, Grzyb, Choinka. W miesiącach letnich wzmożono kontrole w miejscach udostępnionych dla turystyki pod kątem bezpieczeństwa pożarowego i bezprawnego korzystania z lasu.

W czasie służby patrolowej podjęto szereg interwencji w celu zwalczania różnych patologii, zarejestrowano 117 przypadków z zakresu szkodnictwa leśnego. W ciągu ostatnich lat tylko w 2011 roku było więcej, bo 169. Stwierdzono najwięcej przypadków bezprawnego korzystania z lasu - 104, w tym wjazd na drogi leśne nieudostępnione dla ruchu. To statystyka poniżej liczby z ubr. Za każdym razem strażnicy przypominają, że na terenach leśnych możemy wjeżdżać autem tylko na drogi oznakowane napisem udostępnienia dla ruchu kołowego. Poza tym było 2 przypadki kradzieży drewna z lasu na ok. 2,6 m3 (wartość ok. 770 zł). W ciągu ostatnich 9 lat ujawniono 142 takie przypadki - ok. 290 m3 o wartości ok. 52 tys. zł. Nie odnotowano żadnego przypadku kłusownictwa, z rąk człowieka nie zginęło w sposób nielegalny żadne zwierzę.

W znakomitej większości interwencje patroli kończyły się pouczeniem (101 osób). Wykroczenia zasługujące na wymierną karę kończyły się wypisaniem mandatu w 12 przypadkach. Jak pokazuje statystyka, przypadki naruszenia przepisów najczęściej sankcjonowano pouczeniami, co spotykało się ze zrozumieniem i deklaracją poprawy. 97 przypadków to wjazd pojazdem na drogi leśne nieudostępnione do ruchu, 4 to zaśmiecanie lasu.

Współpraca popłaca

Walka z zagrożeniami przychodzi leśnikom z Gołąbek o tyle łatwiej, że od lat uzyskują wydatną pomoc ze strony służb mundurowych. Jak zawsze możemy liczyć na strażaków z ochotniczych i zawodowych jednostek. Dzięki ich aktywności wiele pożarów zgasło w zarodku, inne zlikwidowano w wyniku zaangażowania specjalistycznych zastępów. Przedstawiciele poszczególnych komend powiatowych pozytywnie wyrazili się o współpracy z leśnikami, ocenili ich zaangażowanie oraz przygotowanie do sezonu pożarowego. Podziękowali również za wsparcie sprzętowe i finansowe udzielone przez N. Gołąbki na rzecz poszczególnych jednostek, za organizację akcji promocyjnych i edukacyjnych.

 

W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele Policji, którzy cenią sobie współpracę ze Strażą Leśną. Wspólne patrole pozwalają na wymianę informacji, edukację w zakresie zagadnień branżowych, która poprawia warunki pracy i wyniki. Policjanci podkreślali, że leśnicy mają dobre rozpoznanie terenu, oni sami zaś dysponują uprawnieniami pozwalającymi skutecznie walczyć ze szkodnictwem. Ani leśny, ani policyjny mundur nie powinien wzbudzać strachu, lecz szacunek do ludzi, którzy chronią wspólne mienie. Dalsza współpraca przyniesie korzyści wszystkim zainteresowanym. Goście akcentowali profesjonalny poziom interwencji podczas patroli, przygotowanie leśnych strażników do zwalczania patologii. Policja może być spokojna o te obszary, bo dzięki aktywności partnerów szkodnictwo leśne utrzymuje się na marginesie patologii społecznych.

Wyniki Straży Leśnej w dużej mierze zostały osiągnięte poprzez kontynuację współpracy z Policją i pozostałymi pracownikami Służby Leśnej. Podejmowanie działań prewencyjnych o różnych porach dnia i nocy jest nie tylko miarą ich aktywności, ale i profesjonalnego przygotowania. Kontrole wywozu drewna z lasu, wyrobu kosztem nabywcy, pogadanki z napotkanymi osobami nt. legalnego i bezpiecznego korzystania z jego dobrodziejstw, to tylko część wspólnej pracy. Nie chodzi nam o mnożenie restrykcji, ale o zrozumienie konieczności ochrony wspólnego majątku.

Dodatkowe informacje dla gości

Ostatnia część narady miała charakter informacyjny, goście i pracownicy mieli okazję zapoznać się z postępem prac przy likwidacji skutków klęski. Inż. nadzoru Jarosław Dłutkowski przybliżył aktualny stan sanitarny lasu, skutki suszy i związany z tym rozmiar cięć sanitarnych. Poinformował zebranych o rozpoczętej kampanii zalesieniowo-odnowieniowej, w kilku leśnictwach rozpoczęto sadzenie młodego lasu. Na apel Nadleśnictwa o pomoc odpowiedziały samorządy, formy, placówki szkolne, myśliwi, stowarzyszenia. Przygotowujemy akcję w ramach kampanii ogólnopolskiej „sadziMy” razem z Prezydentem RP.

Równolegle podejmowane są działania proekologiczne, w tym zakładanie ognisk biocenotycznych dla wzmocnienia ekosystemów leśnych, wzbogacenie gatunkowe nowych upraw leśnych. Część powierzchni pozostawiono do naturalnej sukcesji, sama przyroda zdecyduje o kierunkach i dynamice procesów. Leśnicy dążą do zastąpienia zniszczonego lasu drzewostanem o złożonej strukturze, wzbogaconym pod względem gatunkowym. Intencją jest inicjowanie upraw, które docelowo będą odporniejsze na czynniki szkodotwórcze.  

Goście zostali również poinformowani o prowadzonej okresowo kontroli drzewostanów przy uczęszczanych drogach, wokół obiektów infrastruktury. Kilka razy w roku służba terenowa dokonuje przeglądu zagrażających drzew, które na bieżąco są usuwane ze względu na bezpieczeństwo powszechne. W związku ze zbliżającym się sezonem turystycznym, zwiększoną presję na lasy, musimy wyeliminować w/w zagrożenia.      

Efektem spotkania z pewnością będzie lepsza współpraca służb w celu wyeliminowania zagrożeń. Wymiana doświadczeń, aktualizacja wiedzy w tym zakresie powinny przynieść coraz lepsze wyniki. Gościnność leśników obejmowała również symboliczny poczęstunek dla gości, przy kawie dodatkowo wymieniano poglądy, przekazywano interesujące informacje. Na zakończenie tej części narady Pan Jarosław Dłutkowski podziękował wszystkim za udział, przedstawicielom służb mundurowych za pomoc i współpracę. W dowód wdzięczności wręczył zaproszonym gościom materiały edukacyjne.

JP