Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Łowiectwo

Łowiectwo

Pojęcie gospodarki łowieckiej obejmuje planowe i skoordynowane działania związane z ochroną zwierząt łownych i gospodarowaniem ich zasobami zgodnie z zasadami ekologii oraz założeniami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. W ramach łowiectwa podejmowane są działania mające na celu zachowanie różnorodności populacji zwierząt łownych poprzez ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego w którym występuje, regulację jej stanu ilościowego uwzględniającego zachowanie równowagi ekologicznej jak i działania zmierzające do podtrzymania i krzewienia tradycji i kultury łowieckiej.

Powyższymi założeniami kierują się myśliwi skupieni w Polskim Związku Łowieckim.

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na zwierzęta. Dlatego obecnie liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom – reguluje prawo polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się leśnicy oraz myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy. W naszym kraju jest trwale wpisane w kulturę narodową, znalazło odbicie w sztuce i literaturze, uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne. Współcześni myśliwi starają się te wartości kultywować, rozwijać i wzbogacać. Nie tylko przestrzegają w swej działalności przepisów prawa, regulaminów i statutów, lecz także postępują zgodnie z przyjętymi od wieków normami etycznymi i kultywują dawne zwyczaje.

Leśnicy uczestniczą w ustalaniu liczebności zwierzyny leśnej, co jest konieczne do prowadzenia właściwej gospodarki populacjami. Polega ona na utrzymaniu stanu liczebnego na poziomie, który z jednej strony gwarantuje zachowanie trwałości lasów, z drugiej daje gwarancję właściwego rozwoju populacji. W ramach gospodarki łowieckiej leśnicy także:

  • zagospodarowują łowiska, np. przygotowując poletka łowieckie, wzbogacając skład gatunkowy drzewostanów i obrzeży lasu,
  • dokarmiają zwierzęta, głównie zimą, aby pomóc zwierzynie w okresach, gdy ma ona utrudniony dostęp do pokarmu naturalnego; dokarmianie powinno ograniczać szkody, jakie zwierzyna wyrządza w uprawach rolnych i lasach,
  • wprowadzają do lasu zwierzęta, które wcześniej występowały (tzw. reintrodukcja) oraz te, których liczebność drastycznie się zmniejszyła (tzw. restytucja), przykładem może być reintrodukcja żubra, który do roku 1925 został w Polsce niemal wytępiony, z powodzeniem przeprowadza się obecnie m.in. reintrodukcję cietrzewia i głuszca.
  • prowadzą szkolenia z zakresu łowiectwa, w tym także staże dla nowo wstępujących w szeregi Polskiego Związku Łowieckiego,
  • współpracują z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań naukowych, realizacji prac naukowych i dyplomowych.

Elementem gospodarki łowieckiej są kontrolowane odstrzały zwierzyny, które odbywają się zgodnie z polskim i unijnym prawem, określającym m.in. okresy, strukturę płci i wieku. Odstrzał ma na celu utrzymanie optymalnych liczebności zwierzyny, bezpiecznych zarówno dla samej populacji, jak i środowiska.

Na terenie Nadleśnictwa Gołąbki występują następujące gatunki zwierzyny łownej: jelenie, daniele, sarny, muflony, dziki, lisy, borsuki, jenoty, tchórze, kuny, norki amerykańskie, piżmaki, zające szaraki, bażanty, kuropatwy, dzikie gęsi, dzikie kaczki, grzywacze, słonki, łyski.

 

 

Teren Nadleśnictwa Gołąbki zaliczony został do Rejonu Hodowlanego Pałuckiego.

Nadleśnictwo nadzoruje gospodarkę łowiecką w 17 obwodach łowieckich dzierżawionych przez następujące koła łowieckie:

1.                 Koło Łowieckie Nr 69 „Bażant" w Trzemesznie – obwód nr 160 i 165,

2.                 Koło Łowieckie Nr 18 „Żubr" – obwód nr 164,

3.                 Koło Łowieckie Nr 65 „Nadnoteckie" w Pakości – obwód nr 205,

4.                 Koło Łowieckie Nr 141 „Rogacz" w Piechcinie – obwód nr 206 i 209,

5.                 Wojskowe Koło Łowieckie Nr 250 „Miś" – obwód nr 207,

6.                 Koło Łowieckie Nr 119 „Szarak" w Biskupinie – obwód nr 208,

7.                 Wojskowe Koło Łowieckie Nr 294 „Hubertus" – obwód nr 210,

8.                 Koło Łowieckie Nr 60 „Szarak" w Mogilnie – obwód nr 226,

9.                 Koło Łowieckie Nr 9 „Gwardia"– obwód nr 225,

10.             Koło Łowieckie Nr 14 „Ostromecko-Zdrój" w Bydgoszczy – obwód nr 226,

11.             Koło Łowieckie Nr 62 „Knieja" w Mogilnie – obwód nr 227,

12.             Wojskowe Koło Łowieckie „Czapla" – obwód nr 228 i 244,

13.             Koło Łowieckie Nr 122 „Diana" w Rogowie – obwód nr 229,

14.             Koło Łowieckie Nr 123 „Rogacz" – obwód nr 230.