Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Szacowanie szkód po nowelizacji prawa łowieckiego ...

Szacowanie szkód po nowelizacji prawa łowieckiego ...

Informujemy, że z dniem 01.04.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 651).

Wg postanowień ustawy, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:

1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

2) przy wykonywaniu polowania.

Od 1 kwietnia 2018 r. szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody;

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia szkód w uprawach i płodach rolnych, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych może złożyć wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo łowieckie, należy podczas szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postepowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. nr 45, poz. 272), które określa metodykę wyliczenia należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód.

O roli i zadaniach leśników w świetle nowego prawa łowieckiego mówi załączony film: https://player.vimeo.com/video/346823838 

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Marcin Nawrot

Sekretarz