Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Regulaminy: pola biwakowego, ścieżki przyrodniczo-leśnej i miejsca postoju pojazdu

Regulaminy: pola biwakowego, ścieżki przyrodniczo-leśnej i miejsca postoju pojazdu

Zapraszamy do zapoznania się z treścią obowiązujących regulaminów

Zarządzenie nr 62/2019

Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki

 

z dnia 01.07.2019 r.

 

w sprawie ustalenia obowiązujących w Nadleśnictwie Gołąbki regulaminów:
pola biwakowego, ścieżki przyrodniczo-leśnej i miejsca postoju pojazdów

 

(znak sprawy: ZG-2.715.32.2019)

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) i § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. -

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

 1. Wprowadzam do stosowania regulamin wyznaczonych w Nadleśnictwie Gołąbki pól biwakowych zlokalizowanych w Leśnictwach: Jeziora – oddz. 116-k, Niedźwiedzi Kierz – oddz. 123-k , Łysinin – oddz. 141-f , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wprowadzam do stosowania regulamin ścieżek przyrodniczo-leśnych, zlokalizowanych w Nadleśnictwie Gołąbki, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Wprowadzam do stosowania regulamin miejsc postoju pojazdów, zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Gołąbki w leśnictwach :
 • Oćwieka – oddz. 14-b, 14-k, 35-a,
 • Głęboczek – oddz. 60-d,
 • Jeziora – 116-k,
 • Smolary – 229-d,
 • Długi Bród – 270-h,
 • Mięcierzyn – 174A-c, 169i,
 • Niedźwiedzi Kierz – 50-i,
 • Łysinin – 103-i, 133-d,
 • Brudzyń – 163-a,

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Leśniczowie właściwi terytorialnych leśnictw dokonają w porozumieniu z Działem Administracyjno-Gospodarczym Nadleśnictwa Gołąbki oznaczenia regulaminami w formie tablic, miejsc wymienionych w § 1 po wejściu w życie zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.07.2019 r.